Algemene voorwaarden

Voorafgaande opmerkingen

Waar u in deze algemene voorwaarden “luchthaven” leest, kan dit telkens vervangen worden door “zeehaven” of “treinstation”.

Waar u in deze algemene voorwaarden “vlucht” leest kan dit telkens vervangen worden door “zeereis” of “treinreis”.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transportprestaties die Migatra aanbiedt (het luchthavenvervoer, het personenvervoer en de koerierdiensten).

 1. Voor uw veiligheid is het dragen van de veiligheidsgordels in het transportmiddel van Migatra verplicht.
 2. Het is verboden te roken en te eten in het transportmiddel van Migatra.
 3. Personen die zichtbare tekenen van dronkenschap vertonen kunnen om veiligheidsredenen geweigerd worden. Het komt de chauffeur van Migatra toe hierover een oordeel te vellen.
 4. Wie het transportmiddel van Migatra bewust vervuilt, zal de kosten voor de schoonmaak dienen te betalen met een minimum van 150 euro. Wie schade (ongeacht de reden) toebrengt aan het transportmidde van Migatra, zal instaan voor de vergoeding van de herstelling van deze schade door een erkend hersteller.
 5. Dieren zijn niet toegelaten. Migatra kan uitzonderingen toestaan.
 6. Het is steeds de chauffeur van Migatra die het traject voor de transportprestatie bepaalt.
 7. Particulieren kunnen de transportprestaties van Migatra op 2 manieren vereffenen: contante betaling aan de chauffeur of betaling via een bankoverschrijving voorafgaand aan de uitvoering van de gewenste transportprestatie. Indien u als particulier een factuur wenst te ontvangen, dient u dit bij de boeking te vermelden.
 8. In het geval van contante betaling gebeurt deze altijd tijdens de heenreis. Indien u kiest voor betaling via een bankoverschrijving, dient Migatra de betaling te ontvangen minstens 3 dagen voor de uitvoering van de transportprestatie.
 9. Bij boeking van een transportprestatie enkele richting dient de betaling altijd vooraf te gebeuren.
 10. Voor bedrijven worden de transportprestaties van Migatra via factuur vereffend. De Migatra factuur zal steeds een vervaldag voor de betaling voorzien. Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10% op jaarbasis en een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de totale prijs met een minimum van 100 euro. Bij gedeeltelijke betaling blijft de voornoemde schadevergoeding verschuldigd.
 11. Om Migatra toe te laten een correcte transportprestatie te verzekeren, moet de klant een aantal nuttige informaties verstrekken: deze omvatten minimaal het aantal te transporteren personen en bagagestukken, het vertrekpunt en de bestemming (adres), het gewenste vertrek- en/of aankomstuur, de bestemming of herkomst van de vlucht, identificatie van de vlucht (vluchtnummer), een telefoonnummer (mobiele telefoon) waarop de klant die het voorwerp uitmaakt van het transport, bereikbaar is.
 12. Migatra kan eenzijdig en gemotiveerd door omstandigheden (meteo, verkeerssituaties, wegenwerken, stakingen, enz.) het tijdstip voor vertrek naar een bestemming aanpassen. De klant zal hiervan tijdig worden ingelicht.
 13. Wachttijden veroorzaakt door het toedoen van de klant kunnen aangerekend worden. De klant is ertoe gebonden elke vertraging van meer dan 30 minuten onmiddellijk te melden aan Migatra.
 14. Migatra kan in gevallen van overmacht nooit op enige manier aansprakelijk gesteld worden voor het niet of laattijdig bereiken van de bestemming. In dit geval zal de klant de kost voor de gevraagde transportprestatie steeds verschuldigd zijn.
 15. In het geval van een wijziging in de timing van uw vlucht blijft Migatra de gevraagde transportprestatie garanderen voor zover de wijziging de 2 uur niet overschrijdt. Bij een tijdsoverschrijding van meer dan 2 uur zal de gevraagde transportprestatie uitgevoerd worden in functie van de beschikbaarheid van Migatra. In dit laatste geval blijft de klant onverminderd gehouden tot het betalen van de voorziene vergoeding en kan Migatra niet aansprakelijk gesteld worden.
 16. Indien Migatra, door het toedoen van de klant (de klant weigert het transport, het vervoerde pakket wordt geweigerd door de bestemmeling of kan niet afgeleverd worden, enz.) of wegens overmacht, geen uitvoering kan geven aan het geheel of een deel van een transportprestatie, is een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de prijs die werd overeengekomen voor de uitvoering van de transportprestatie.
 17. Annulering door de klant van een boeking van een nationale transportprestatie minder dan 5 dagen voor de transportdatum geeft aanleding tot een schadevergoeding aan Migatra ten bedrage van 50% van de overeengekomen prijs voor die transportprestatie. Annulering door de klant van een boeking van een nationale transportprestatie minder dan 48 uur voor de transportdatum geeft aanleiding tot een schadevergoeding aan Migatra ten bedrage van 100% van de overeengekomen prijs voor die transportprestatie. De voornoemde schadevergoeding dient door de klant contant of via een bankoverschrijving te worden betaald en dit ten laatste op de voorziene transportdatum. Bij niet betaling stelt de klant zich bloot aan gerechtelijke vervolging. De kosten die hiervoor door Migatra worden gemaakt, zullen steeds verhaald worden op de betrokken klant.
 18. Boekingen van internationale transportprestaties worden slechts van kracht na voorafgaande betaling. Deze betaling kan contant gebeuren op de zetel van Migatra of via een bankoverschrijving. De annulering door de klant van een boeking van een internationale transportprestatie geeft aanleiding tot een schadevergoeding aan Migatra ten bedrage van 100% van de overeengekomen prijs voor die transportprestatie. In het geval van een annulering door de klant van een boeking van een internationale transportprestatie kan dus nooit sprake zijn van een terugvordering van enig bedrag door de klant bij Migatra.
 19. Migatra kan de boeking van een transportprestatie wegens overmacht eenzijdig annuleren zonder dat hiervoor een schadevergoeding aan de klant verschuldigd is. In dit geval dient de klant de geannuleerde transportprestatie niet te betalen.
 20. Bij be boeking van een transportprestatie gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 21. Migatra kan deze voorwaarde op elk moment eenzijdig wijzigen.
 22. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het rechtsgebied waar de zetel van Migatra is gevestigd.